Rozkaz nr 3 płk Tadeusza Kurcyusza „Żegota”, komendanta NSZ

„NARODOWE SIŁY ZBROJNE
Dowództwo
L. 18/44
M. p. dn. 15 stycznia 1944 r.
ROZKAZ OGÓLNY Nr. 3
Wobec przekroczenia przez wojska sowieckie granicy Polski, Rząd Polski w Londynie oraz społeczeństwo polskie w Kraju wyrażają swą niezłomną wolę przywrócenia niepodległości całego terytorium polskiego do granicy na Wschodzie z przed roku 1939, ustalonej za obustronną zgodą traktatem ryskim i potwierdzonej ogólnymi zasadami Karty Atlantyckiej oraz deklaracjami rządów sprzymierzonych, które nie uznały żadnych zmian terytorialnych, jakie w Polsce nastąpiły od sierpnia 1939 roku.
Postawa Narodu Polskiego w 1939 r., jak i przez cały przeciąg okupacji niemieckiej w walce, w której ponosił Naród Polski tak ciężkie ofiary, w pełni potwierdza oświadczenie Rządu Polskiego z dn. 4.I.44 r., iż Polska postępowaniem swym niejednokrotnie dowiodła, że nie uzna żadnych narzuconych Jej przemocą zmian i postanowień jednostronnych.
ZSSR [ZSRR], równocześnie z głoszonymi roszczeniami do połowy ziem polskich, prowadzi w Kraju przez swe agentury PPR i Armię Ludową, komunistyczną akcję dywersyjno-rewolucyjną wymierzoną przeciw ustrojowi i całości Państwa Polskiego.
Żołnierze! Jedna jest dla nas Polska prawdziwie Niepodległa i Wielka, zdolna zapewnić pokój sobie i innym narodom Europy Środkowej i dać wszystkim Polakom ziemię lub warsztat pracy. – Jest nią Polska od granicy traktatu ryskiego na wschodzie, po Odrę i Nysę Łużycką na Zachodzie.
Zgodnie z deklaracją N.S.Z., która głosi: „Nasze granice wschodnie ustalone traktatem ryskim nie podlegają dyskusji”, stwierdzam:
Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich Jej ziem wschodnich.
W sytuacji obecnej wydaję następujące polecenia ogólne:

  1. Wojska sowieckie na terytorium Polski muszą być uważane za wojska wrogie.
  2. Z uwagi jednak na obecne położenie międzynarodowe oraz konieczność zwalczania Niemiec siłami ich wszystkich przeciwników polecam na podstawie instrukcji Rządu R.P. z dn. 27 października 1943 r. i rozkazów Wodza Naczelnego unikać konfliktów z regularnymi wojskami sowieckimi. W wypadku gdyby władze sowieckie nie uszanowały życia i mienia obywateli polskich, wydam rozkazy specjalne.
  3. Na podstawie instrukcji Rządu R. P. z dn. 27 października 1943 r. przewidującej współpracę z wojskami sowieckimi jedynie w wypadku poprzedniej normalizacji stosunków polsko-sowieckich, podaję do wiadomości, że wszelka współpraca obywateli polskich z wojskami sowieckimi jako działanie wbrew rozkazom Rządu i interesom Narodu Polskiego traktowana będzie jako zdrada Państwa Polskiego.
  4. Dążenie do normalizacji stosunków z rządem ZSSR [ZSRR] ani ewentualne osiągniecie tego porozumienia nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach polskich.
  5. Okręgi wschodnie otrzymają rozkazy szczegółowe i instrukcje dla ludności cywilnej. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych(-) Ż e g o t a. „

Była to odpowiedź na rozkaz nr 126 wydany 12 stycznia 1944 roku, przez komendanta głównego Armii Krajowej, gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego, zapowiadający wsparcie Sowietów w walce z Niemcami w miarę naszych sił i interesów państwowych…️

Eugeniusz Polak