Rozkaz nr 3 płk Tadeusza Kurcyusza „Żegota”, komendanta NSZ

„NARODOWE SIŁY ZBROJNE
Dowództwo
L. 18/44
M. p. dn. 15 stycznia 1944 r.
ROZKAZ OGÓLNY Nr. 3
Wobec przekroczenia przez wojska sowieckie granicy Polski, Rząd Polski w Londynie oraz społeczeństwo polskie w Kraju wyrażają swą niezłomną wolę przywrócenia niepodległości całego terytorium polskiego do granicy na Wschodzie z przed roku 1939, ustalonej za obustronną zgodą traktatem ryskim i potwierdzonej ogólnymi zasadami Karty Atlantyckiej oraz deklaracjami rządów sprzymierzonych, które nie uznały żadnych zmian terytorialnych, jakie w Polsce nastąpiły od sierpnia 1939 roku.
Postawa Narodu Polskiego w 1939 r., jak i przez cały przeciąg okupacji niemieckiej w walce, w której ponosił Naród Polski tak ciężkie ofiary, w pełni potwierdza oświadczenie Rządu Polskiego z dn. 4.I.44 r., iż Polska postępowaniem swym niejednokrotnie dowiodła, że nie uzna żadnych narzuconych Jej przemocą zmian i postanowień jednostronnych.
ZSSR [ZSRR], równocześnie z głoszonymi roszczeniami do połowy ziem polskich, prowadzi w Kraju przez swe agentury PPR i Armię Ludową, komunistyczną akcję dywersyjno-rewolucyjną wymierzoną przeciw ustrojowi i całości Państwa Polskiego.
Żołnierze! Jedna jest dla nas Polska prawdziwie Niepodległa i Wielka, zdolna zapewnić pokój sobie i innym narodom Europy Środkowej i dać wszystkim Polakom ziemię lub warsztat pracy. – Jest nią Polska od granicy traktatu ryskiego na wschodzie, po Odrę i Nysę Łużycką na Zachodzie.
Zgodnie z deklaracją N.S.Z., która głosi: „Nasze granice wschodnie ustalone traktatem ryskim nie podlegają dyskusji”, stwierdzam:
Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich Jej ziem wschodnich.
W sytuacji obecnej wydaję następujące polecenia ogólne:

  1. Wojska sowieckie na terytorium Polski muszą być uważane za wojska wrogie.
  2. Z uwagi jednak na obecne położenie międzynarodowe oraz konieczność zwalczania Niemiec siłami ich wszystkich przeciwników polecam na podstawie instrukcji Rządu R.P. z dn. 27 października 1943 r. i rozkazów Wodza Naczelnego unikać konfliktów z regularnymi wojskami sowieckimi. W wypadku gdyby władze sowieckie nie uszanowały życia i mienia obywateli polskich, wydam rozkazy specjalne.
  3. Na podstawie instrukcji Rządu R. P. z dn. 27 października 1943 r. przewidującej współpracę z wojskami sowieckimi jedynie w wypadku poprzedniej normalizacji stosunków polsko-sowieckich, podaję do wiadomości, że wszelka współpraca obywateli polskich z wojskami sowieckimi jako działanie wbrew rozkazom Rządu i interesom Narodu Polskiego traktowana będzie jako zdrada Państwa Polskiego.
  4. Dążenie do normalizacji stosunków z rządem ZSSR [ZSRR] ani ewentualne osiągniecie tego porozumienia nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach polskich.
  5. Okręgi wschodnie otrzymają rozkazy szczegółowe i instrukcje dla ludności cywilnej. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych(-) Ż e g o t a. „

Była to odpowiedź na rozkaz nr 126 wydany 12 stycznia 1944 roku, przez komendanta głównego Armii Krajowej, gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego, zapowiadający wsparcie Sowietów w walce z Niemcami w miarę naszych sił i interesów państwowych…️

Eugeniusz Polak

Stany Zjednoczone Polski

11 stycznia 1917 roku wybitny mąż stanu Ignacy Jan Paderewski przedstawił koncepcję utworzenia Stanów Zjednoczonych Polski.
Była to niezrealizowana koncepcja polityczna mającego się odrodzić Państwa Polskiego, opracowana przez Ignacego Jana Paderewskiego (ur. 1860, zm. 1941). Po raz pierwszy została zaprezentowana w Memoriale Paderewskiego, przekazanym prezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi Woodrowowi Wilsonowi 11 stycznia 1917 roku.

Paderewski postulował odbudowę Niepodległej Rzeczypospolitej jako państwa federacyjnego, w którym konstytucja i prawo miały gwarantować prawa obywatelom, a także różnorodnym grupom etnicznym i religijnym.
Terytorium Stanów Zjednoczonych Polski miało obejmować większość obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów z okresu przed rozbiorami. Biorąc pod uwagę ówczesne zaludnienie i podziały etniczne w Europie, kraj ten liczyłby 54 miliony mieszkańców (!) i byłby, według słów Paderewskiego, tak jednolity jak Francja. Na jego czele stać miał prezydent, który zarazem miał posiadać tytuł króla Polski, Litwy, Polesia i Halicji.

Stany Zjednoczone Polski składać się miały z szeregu autonomicznych podmiotów. Były to: Królestwo Polski, Królestwo Litwy, Królestwo Polesia, Królestwo Galicji-Podola
i Królestwo Wołynia.

W dalszej części wywodu koncepcja Królestwa Galicji-Podola została zastąpiona koncepcją Królestwa Halicji, zrezygnowano natomiast z koncepcji Królestwa Wołynia. Królestwo Halicji obejmować miało Galicję Wschodnią i położoną między Bugiem i Zbruczem część Wołynia. Północna część Wołynia miała natomiast wejść w skład Królestwa Polesia.
W granicach Stanów Zjednoczonych Polski znaleźć się też miały: Księstwo Cieszyńskie, Śląsk Opolski i powiaty sycowski i namysłowski Dolnego Śląska.
W osobnym memoriale z tego samego 11 stycznia 1917 roku znalazł się postulat włączenia w skład Stanów Zjednoczonych Polski także Prus Wschodnich.

82 lat temu odbyły się pierwsze obchody Święta Niepodległości

11 listopada 1937 r. – 19 lat po zrzuceniu przez Polskę jarzma zaborów – odbyły się pierwsze obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego.

Ustanowiono je ustawą sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, podpisaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego.
Data święta upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, była w II Rzeczpospolitej sprawą dyskusyjną.

W okresie międzywojennym toczono ostre spory o to, które z wydarzeń jesieni 1918 roku uznać należy za symboliczny moment odzyskania przez Polskę niepodległości.
W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca, rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN. W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz.

Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą sejmową w 1989 roku.

Źródło: Dzieje.pl, PolskieRadio.pl

TOP 10 nazistowskich współpracowników, którzy byli Żydami

Kiedy mówimy o nazistowskich współpracownikach, zwykle nie odnosimy się do Żydów. Kiedy myślimy o Holokauście, często wyobrażamy sobie, że Niemcy byli wyłącznie odpowiedzialni za identyfikację i deportację Żydów i innych do obozów śmierci. Prawdą jest jednak, że wielu Żydów pracowało pod rządami nazistów i pomogło zidentyfikować tysiące swoich bliźnich w deportacji do obozów śmierci.

Nazistowscy kolaboranci na tej liście albo zgłosili się na ochotnika, by pomóc nazistom, albo zostali zmuszeni do handlu życiem setek lub tysięcy ich rodaków za własne życie i życie ich rodzin. Chciwość, samozachowanie i nienawiść są głównymi powodami działań, które podjęły te osoby.

10. Calel Perechodnik

Calel Perechodnik jest autorem książki Czy jestem mordercą? Testament żydowskiego policjanta z getta, który pochodzi z jego wspomnień o jego życiu po wstąpieniu do getta w Otwocku. Może wydawać się ofiarą okoliczności, ale to nie zmienia faktu, że pracował na rozkazach nazistów i przyczynił się do śmierci współżyjących Żydów, a nawet jego żony.

Perechodnik wstąpił do policji w getcie, ponieważ myślał, że uratuje on i jego rodzinę od obozów śmierci. Był to także sposób na zapewnienie żywności dla swojej rodziny.

Ale według jego pamiętników rozwinął nienawiść do Żydów i samego siebie, obwiniając ich za sposób, w jaki zostali potraktowani. Powiedział, że inne narody nienawidziły Żydów, ponieważ uważali się za wybraną rasę. Kiedy Perechodnik opuścił policję w getcie, hitlerowcy schwytali go i stracili.

9. Jozef Andrzej Szerynski

Józef Szołyński nie lubił być Żydem. Po walkach w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej próbował odciąć się od Żydów, zmieniając imię urodzenia z Josefa Szynkmana na Józefa Andrzeja Szeryńskiego.

Podczas II wojny światowej został mianowany szefem policji w żydowskim getcie warszawskim. Gestapo oskarżyło go o zidentyfikowanie Żydów do deportacji do obozów śmierci.

Szeryński wykonywał swoje obowiązki bez wahania, prowadząc tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci do obozu zagłady w Treblince. W sierpniu 1942 r., Zaledwie miesiąc po rozpoczęciu jego zadania, dokonano próby jego życia przez członka żydowskiego podziemia. Ale Szeryński przeżył.

Po obejrzeniu dwóch masowych deportacji, które spowodowały śmierć 254 000 Żydów, w styczniu 1943 r. Popełnił samobójstwo z użyciem cyjanku.

8. Adam Czerniakow

Adam Czerniakow urodził się w Polsce i przez większość życia pracował jako inżynier. Kiedy naziści objęli Polskę, został mianowany szefem warszawskiego getta żydowskiego. Czerniaków stał na czele 24-osobowej rady warszawskiej, której powierzono identyfikację i schwytanie Żydów do deportacji.

Czerniaków zarekomendował także powołanie Józefa Szeryfa na szefa policji w getcie. Pod bezpośrednim rozkazem od nazistowskich szefów Czerniaków nadzorował codzienną deportację 6000 Żydów.

Według „Dziennika Warszawskiego Adama Czerniakowa, starał się jak najlepiej prosić o zwolnienie, ale bezskutecznie. Mówi się, że jego żona i tysiące innych zostało przetrzymywanych jako zakładnicy, aby upewnić się, że wykonał swój obowiązek. Przytłoczony presją popełnił samobójstwo używając cyjanku. Czerniakow zostawił notatkę swojej rodzinie, mówiąc, że samobójstwo było słuszne.

7. Chaim Mordechai Rumkowski

Chaim Mordechai Rumkowski był polskim Żydem mianowanym przez nazistów na szefa Żydowskiej Rady Starców w getcie łódzkim. Tam był najbardziej wpływowym i potężnym człowiekiem. Zrobił nawet własną walutę o nazwie Chaimki z twarzą.

Określany przez niektórych jako „Król”, Rumkowski osobiście nadzorował przekazanie nazistom ponad 20 000 dzieci, starszych i chorych Żydów w celu deportacji do obozów zagłady. Jest pamiętany z powodu swojej mowy, nazwanej niesławnie „Oddaj mi swoje dzieci”.

Rumkowski nie przeżył jednak Holocaustu. W sierpniu 1944 r. Wraz z rodziną trafił do Auschwitz. Tam został pobity na śmierć przez współwięźniów żydowskich za rolę, jaką odegrał w śmierci tysięcy dzieci i osób starszych.

6. Alfred Nossig

W swojej biografii Alfred Nossig jest opisywany jako człowiek o genialnym umyśle, który studiował prawo, naukę i sztukę. Zachęcał Żydów do prób asymilacji jako polscy obywatele. Ale kiedy odkrył, że Polacy nie chcą zaakceptować Żydów jako Polaków, Nossig stał się syjonistą.

Później, gdy Niemcy zaatakowali Polskę podczas II wojny światowej, Nossig stał się tajnym agentem gestapo i regularnie pisał o działalności żydowskiego podziemia, które dostarczył gestapo. Żydowskie podziemie poznało później jego działalność i go rozstrzelało.

Wśród dokumentów znalezionych w jego domu po egzekucji znajdował się dowód osobisty Gestapo i lista Żydów zaangażowanych w działania antyhitlerowskie. Uważa się, że dowód tożsamości ułatwił mu dostęp do swoich nazistowskich bossów bez aresztowania i deportacji. W chwili śmierci miał 78 lat.

5. Abraham Gancwajch

Abraham Gancwajch był wszechstronnym zwolennikiem nazistów. Sądził, że wygrają II wojnę światową, więc zachęcił swoich rodaków, aby przyłączyli się do nazistów jako taktyka przetrwania. Członek Warszawskiej Rady Getta, próbował przejąć od Adama Czerniakowa władzę, ale zawiódł.

Gancwajch tworzył znany gang zwany Grupą 13, zwany także żydowskim gestapo. To, co zrobili, jest tak nikczemne, że nawet rodowici Żydzi, tacy jak Czerniaków, opisywali Gancwajcha jako złego, brzydkiego człowieka, który zrobiłby wszystko, by zapewnić sobie luksus.

Gancwajch znany był z tego, że zajmował się przemytem i innymi nielegalnymi firmami, które pomogły mu żyć jak król w żydowskim getcie. Naziści pozwalali na to tak długo, jak długo walczył z żydowskim oporem.

Podziemni Żydzi skazali Gancwajcha na śmierć, ale nigdy nie byli w stanie go zabić. Nie jest jasne, jak spotkał swoją śmierć, choć uważa się, że zmarł w 1943 roku.

4. Ans van Dijk

Hitlerowscy kolaboranci nie zawsze byli mężczyznami. Ans van Dijk urodziła się w żydowskiej rodzinie w Holandii. Tam żyła w dość niemiecki sposób. U szczytu operacji hitlerowskich została aresztowana. Ale została wypuszczona pod warunkiem, że pomoże nazistowskiej inteligencji znaleźć ukrywających się innych Żydów.

Van Dijk infiltrował żydowski ruch oporu i udawał, że pomaga rodzinom i jednostkom uciec lub uzyskać fałszywe dokumenty. W rzeczywistości dostarczałaby je nazistom w celu deportacji. Wykonała ten obowiązek bez żadnej łaski, posuwając się aż do uwięzienia jej brata i jego rodziny.

Pod koniec wojny van Dijk została aresztowana w Hadze, gdzie przeprowadziła się i była zamieszana w związek lesbijek. W czerwcu 1945 r. Oskarżono ją o 23 przypadki zdrady. Przyznała się do winy i została skazana na karę śmierci.

Van Dijk próbowała wszystkiego, aby uniknąć egzekucji. Odwołała się od wyroku i nawróciła na chrześcijaństwo, ale wszystko to zawiodło. W styczniu 1948 r. Van Dijk został stracony przez pluton egzekucyjny. Uważa się, że jest odpowiedzialna za śmierć 85 Żydów i aresztowania 145 osób. Niektórzy uczeni wciąż uważają ją za ofiarę.

3. Stella Goldschlag

Stella Goldschlag była płatnym „łapaczem” dla nazistów. Studiowała w żydowskiej szkole i mieszkała w żydowskim getcie. Dlatego znała wielu Żydów, którzy ukrywali się pod ziemią w Niemczech.

Peter Wayden, jej biograf, opisuje ją jako czarującą i piękną. Ze swoimi blond włosami i niebieskimi oczami nie wyglądała jak Żyd. Według jej biografii Goldschlag został aresztowany wraz z rodzicami, gdy próbowali opuścić Niemcy. Była torturowana, dopóki nie zgodziła się pomóc w schwytaniu ukrywanych Żydów.

Naziści wiedzieli, jak bardzo kocha swoich rodziców i że zrobi wszystko, aby utrzymać ich przy życiu. Ale jest również zapisane, że zaproponowano jej 300 marek jako zapłatę za każdego złapanego Żyda. Nawet po tym jak jej rodzice zostali wysłani do obozu koncentracyjnego, nadal łapała Żydów za nazistów.

Goldschlag wykorzystała swój wygląd, aby zdobyć zaufanie ludzi. Ofiarowała im jedzenie i zakwaterowanie, by przekazać je nazistom w celu deportacji. Szacuje się, że pomagała złapać blisko 3000 Żydów.

Niemcy nazwali ją „blond trucizną”. Po wojnie służyła 10 lat w więzieniu, nawróciła się na chrześcijaństwo i stała się jawnym antysemitą. Goldschlag popełnił samobójstwo w 1994 r., Wyskakując przez okno.

2. Rolf Isaaksohn

Rolf Isaaksohn otrzymał pracę jako łapacz dla gestapo. Chwalił się, że może wypełnić cały pociąg Żydami w celu deportacji. Po tym, jak poślubił swą koleżankę Stellę Goldschlag, byli bardziej skuteczni niż Gestapo podczas aresztowania ukrywających się Żydów.

Isaaksohn miał talent do fałszowania dokumentów. To przyniosło mu wielu Żydów z prośbą o pomoc, a on z łatwością ich zdradzać. To człowiek, który tak naprawdę kochał zdradzanie własnego ludu, a wielu Żydów żyło w strachu przed panią i panią Isaaksohn.

Według Petera Waydena, który pisał o parze, Izaaksohowie byli bardzo innowacyjni w sposobie, w jaki ukrywaliby Żydów. Nie miało znaczenia, czy ci ludzie byli przyjaciółmi z dzieciństwa. Mówiąc wszystko, Isaaksohn spowodował śmierć ponad 2000 Żydów.

1. Moshe Merin

W swojej książce Koszmar : Wspomnienia lat horroru pod rządami nazistów w Europie. Konrad Charmatz określił Mosze Merina jako impulsywny i niestabilny. Merin zgłosił się na ochotnika do hitlerowców, gdy napadli na Polskę i przedstawił się jako przywódca Rady Gminy Sosnowiec.

Naziści zainstalowali Merina jako przywódcę centralnego biura rady żydowskiej na Wschodnim Górnym Śląsku, w którym znalazło się aż 100 000 Żydów. Merin wierzył, że może ocalić życie innych Żydów, wykonując rozkazy nazistów. Kiedy został poproszony o wybranie 25 000 Żydów do deportacji, chętnie to zrobił, argumentując, że przynajmniej zaoszczędził większy procent.

Pracując z policją żydowskich gett, Merin walczył z podziemnym oporem i osobiście podpisał nakaz aresztowania osób aresztowanych. Jego działania jednak go nie uratowały. Merin zmarł w 1943 r. W Oświęcimiu, gdzie wysłał innych Żydów na śmierć.

Źródło: Listverse

Batoh. Najtragiczniejsza klęska Rzeczypospolitej 

„Batoh to bezwzględnie najtragiczniejsza z klęsk Rzeczpospolitej w XVII wieku. W gruncie rzeczy nie tylko dlatego, że zginęła tam większość dowódców armii koronnej, ale także najlepsi, najbardziej doświadczenie żołnierze”
Bitwa ta bez wątpienia stanowiła przełomowe znaczenie dla losów Polski i Ukrainy w XVII wieku. Rzeź jakiej dokonali Kozacy na polskich żołnierzach i dowódcach przeraziła nawet Tatarów, bowiem z jeńców wziętych pod Batohem uratowało się kilku ludzi. Tak krwawe postępowanie z wrogiem nie było niczym nowym w trwającej od 1648 roku wojnie domowej, bo tak należy mówić o Powstaniu Chmielnickiego. Była to bowiem bratobójcza wojna, która wyczerpała nasz kraj, doprowadzając go do poważnego osłabienia politycznego i gospodarczego. Ponadto w konflikt wmieszali się nie tylko Tatarzy, ale przede wszystkim Rosjanie, czego efektem było oderwanie trzech wschodnich województw ukraińskich na rzecz państwa carów. Konflikt ten bez wątpienia miał wpływ na pozycję i sytuację międzynarodową Rzeczpospolitej. Wojna z Rosją, potop szwedzki w 1655 roku, konflikty z Turcją były następstwem osłabienia naszego państwa. Wykorzystali to bezlitośnie nasi wrogowie, zaś Rzeczpospolita nigdy już z nich się nie podniosła.
Krwawe rzezie dokonywane zarówno przez wojska polskie, jak również Kozaków i Tatarów były chlebem powszednim powstania Chmielnickiego. Wbijanie wrogów na pal, gwałty, morderstwa dzieci i kobiet, palenie wsi i miast stosowały obie strony z zawziętością. Nikt wówczas nie przejmował się tym, że mordy dokonywano na niewinnych ludziach. Tak było między innymi po bitwie pod Beresteczkiem. Jedno z najwspanialszych zwycięstw wojsk polskich w dziejach naszego kraju zostało przysłonione jedną z najbrutalniejszych rzezi na Kozakach i ludności cywilnej, wśród której nie brakowało niewinnych kobiet i dzieci. Jak pisze Romuald Romański:
„Parafrazując znanego napoleońskiego ministra Taleyranda, można by rzec, że masowy mord popełniony w obozie kozackim, to coś więcej niż zbrodnia, to kardynalny błąd, za który Rzeczpospolita miała wkrótce drogo zapłacić. Taki był bowiem rezultat owej masowej rzezi, do jakiej doszło po bitwie w taborze kozackim, gdzie zdaniem historyków zginęło około trzydziestu tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci…”
Dokonanie takiej rzezi na niewinnej ludności, choć już samo morderstwo wziętych do niewoli żołnierzy należy uznać ze zbrodnie, musiało wywołać wśród Kozaków nienawiść i chęć odwetu na Lachach. Już niebawem Kozacy mieli nam odpłacić pięknym za nadobne – w bitwie pod Batohem.
Jej przyczyny związane są przede wszystkim ze zlekceważeniem królewskiego rozkazu przez hetmana Marcina Kalinowskiego. Po wielkim zwycięstwie wojsk polskich pod Beresteczkiem, pozycja Bohdana Chmielnickiego wśród Kozaków wyraźnie słabła. Nie chcąc dopuścić do utraty władzy zdecydował się na śmiały krok – uderzenie na Mołdawię. O planach Chmielnickiego bardzo dobrze rozeznany był król Polski Jan Kazimierz. Mołdawia była kondominium (terytorium zarządzane wspólnie przez dwa lub więcej państw) polsko-tureckim. Hospodar mołdawski obawiając się ataku kozacko-tatarskiego zwrócił się do króla polskiego o pomoc. Jan Kazimierz nie chciał jednak wobec wciąż niezakończonego konfliktu z Chmielnickim decydować się na interwencję, obawiając się wzmożenia wojny na Ukrainie. Król Polski podejmując taką decyzję zakazał hetmanowi Marcinowi Kalinowskiego podejmowanie jakichkolwiek działań, mających na celu powstrzymanie Chmielnickiego przed uderzeniem na Mołdawię. Hetman nie wykonując rozkazu króla nie tylko sprzeciwił się woli Jana Kazimierza, co było jawnym nieposłuszeństwem, ale podejmując taką decyzję przypieczętował los Rzeczpospolitej na kolejne lata.
Kalinowski decydując się na starcie z siłami Chmielnickiego wybrał na miejsce koncentracji wojsk miejscowość Batoh, leżącą bezpośrednio na drodze sił kozackich idących na Mołdawię. Fatalne rozeznanie Polaków w liczebności sił Chmielnickiego i wspomagających go czambułów tatarskich miało kluczowe znaczenie. Hetman Marcin Kalinowski w trakcie marszu naprzeciw siłom Chmielnickiego popełniał kolejne błędy. Nakazanie wojskom koronnym przejścia pod Batoh zanim zakończyły się koncentracja, wadliwa lokalizacja obozu, brak rozeznania wśród nastrojów swych żołnierzy, którzy nie otrzymywali żołdu miało fatalne skutki dla polskiej armii. Kalinowski lekceważąc rozkaz Jana Kazimierza przekreślał możliwość zawarcia pokoju na Ukrainie, ponadto fatalnie rozeznał siły nieprzyjaciela, myśląc, że przeciwko niemu będą walczyć niewielkie siły wroga, a tymczasem pod Batoh zmierzała armia licząca 24 tysięcy żołnierzy, w tym 17 tysięcy Kozaków i około 7 tysięcy Tatarów. Armia Kalinowskiego – nieufna wobec swego wodza, pozbawiona żołdu i przede wszystkim prawie dwukrotnie mniej liczna od przeciwnika miała stoczyć jedną najkrwawszych bitew w XVII wiecznej historii Polski.
Marcin Kalinowski zebrał liczący pięciuset żołnierzy oddział piechoty i na ich czele uciekł do lasu. Tam zorientował się, że jego syn Samuel dostał się do niewoli tatarskiej, wobec czego zawrócił i podjął próbę odbicia go. W konsekwencji tych rozpaczliwych i nieudanych działań hetman zginął, a towarzyszący mu żołnierze dostali się do niewoli”
Janusz Kaczmarczyk w biografii „Bohdan Chmielnicki” napisał:
„…Prawdziwy dramat rozegrał się w ciągu następnych dwóch dni: Chmielnicki dał zaraz Nuradyn Sołtanowi pięćdziesiąt tysięcy talerów; Kamienic mu obiecał był poddać, żeby niewolnika wszystkiego ścinać pozwolił. Po rozgromieniu wojsk w poniedziałek i we wtorek wszystkich niewolników ścinano…”

Dwudniowa bitwa pod Batohem między 1 a 2 czerwca 1652 roku dla Rzeczpospolitej zakończyła się totalną klęską. Przeważające siły wroga zgniotły wojska polskie, które od samego początku bitwy stały na przegranej pozycji. To jednak, co się stało po bitwie jest jedną z najczarniejszych kart w historii naszego państwa. Tysiące polskich żołnierzy, którzy dostali się do niewoli tatarskiej zostało sprzedanych Kozakom, żądnych zemsty za to, co Polacy zrobili pod Beresteczkiem oraz za krwawe pacyfikacje miejscowości na Ukrainie.
Masowe mordy na polskich żołnierzach wstrząsnęły nawet Tatarami. W czasie lub po bitwie pod Batohem zginął kwiat polskiego wojska – hetman Marcin Kalinowski, jego syn Samuel, Marek Sobieski – brat przyszłego króla Jana Sobieskiego oraz około 8 tysięcy żołnierzy. Klęska pod Batohem i wydarzenia bezpośrednio po niej odbiły się szerokim echem nie tylko w Rzeczpospolitej, ale w całej Europie. Przekreśliła ona opinię o armii polskiej, która w Europie uchodziła za jedną z najlepszych, a o jej zwycięstwach krążyły legendy. Batoh to również pewna cezura jeśli chodzi o kolejne wydarzenie, jaki miało już wkrótce miejsce. Ugoda w Perejesławiu podpisana 18 stycznia 1654 roku pomiędzy Bohdanem Chmielnickim a przedstawicielami cara Rosji oznaczała kres panowania polskiego na Ukrainie. Kolejna wojna z Rosją, która poważnie osłabiła nasz kraj, ostatecznie zakończyła się oderwaniem wschodnich województwa Ukrainy od Rzeczpospolitej. Wydarzenie to można nawet uznać za I rozbiór Polski, bo jak inaczej uznać oderwanie prawie połowy Ukrainy od Rzeczpospolitej!
źródło:

mojhistorycznyblog

Tadeusz Jasiński 13 letni obrońca Grodna 

Tadeusz Jasiński ur. 1926, zm. 21 września 1939 w Grodnie – jeden z młodocianych obrońców Grodna we wrześniu 1939r., podczas ataku ZSRR na Polskę. Był jednym spośród co najmniej kilku cywilnych obrońców, schwytanych przez nacierających żołnierzy Armii Czerwonej i przywiązanych do pancerzy nacierających czołgów w charakterze „żywych tarcz”.
Był synem służącej Zofii Jasińskiej, półsierotą, wychowankiem Zakładu Dobroczynności. W czasie sowieckiego ataku 5-krotnie trafiony po tym, jak próbował roztłuc na wrogim czołgu butelkę z benzyn Schwytany przez Sowietów, został skatowany i przywiązany jako żywa tarcza do czołgu. Odbity przez Polaków, skonał w rękach matki, która zdążyła mu powiedzieć: Tadzik, ciesz się! Polska armia wraca! Ułani z chorągwiami! Śpiewają.

Operacja „Lawina” przemilczana zbrodnia UB

Operacja ‚Lawina’ była UBecką prowokacją, która doprowadziła do wymordowania 3/4 żołnierzy NSZ z oddziału ‚Bartka’ i prawie całkowitego rozbicia podziemia Niepodległościowego na Żywiecczyźnie i Śląsku Cieszynskim. Ok. 167 partyzantów NSZ zostało wywiezionych, prawdopodobnie, na Opolszczyznę i tam zamordowanych. Jadąc w kilku transportach młodzi synowie ziemii Żywieckiej, przeważnie w wieku 18 – 25 lat, byli przekonani, że wyjeżdżają na Zachód, by tam rozpocząć nowe życie…. Tymczasem UB przewiozło ich do miejsca kaźni

W Departamencie III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie podjęto działania w celu infiltracji i likwidacji zgrupowania NSZ. Operacji tej nadano kryptonim „Lawina”. Polegała ona na stworzeniu w całości fikcyjnego, kierowanego przez agentów UB, Okręgu Śląskiego NSZ. Agenci nawiązali bezpośredni kontakt z łącznikiem „Bartka”. Na umówione spotkanie 8 sierpnia na Baraniej Górze przybył emisariusz okręgu NSZ – kapitan „Lawina”, w rzeczywistości podporucznik Henryk Wendrowski, pracownik UB, były żołnierz AK z Podlasia, który przeszedł na stronę komunistów i „wsławił się” likwidacją agenturalną oddziałów podziemia antykomunistycznego na Lubelszczyźnie. Już na pierwszym spotkaniu dostarczył sfałszowane instrukcje dotyczące planowanego przerzutu całego zgrupowania na Zachód, gdzie pod okiem Amerykanów partyzanci mieli przejść odpowiednie szkolenie i wrócić do kraju, żeby prowadzić dalszą walkę z komuną. Na początku na jakiś czas mieli zatrzymać się na Ziemiach Odzyskanych, żeby walczyć z tamtejszymi oddziałami Werwolf. Flame od razu zgodził się na tę propozycję i rozpoczął przygotowania do przerzutu swoich ludzi.
Doszły do skutku trzy transporty. Pierwszy najprawdopodobniej ruszył z okolic Szczyrku około 6 września, a następne były w połowie tego miesiąca i około 25 września. Dziś już wiemy na pewno, że były co najmniej dwa miejsca masowych mordów. Jedno znajduje się w okolicach wsi Barut, na pograniczu dzisiejszych województw opolskiego i śląskiego, a drugie niedaleko Łambinowic. W obu wypadkach schemat likwidacji miał wyglądać podobnie. Zmęczeni podróżą partyzanci zostawali na noc w przygotowanych przez „łączników NSZ” kwaterach. Poczęstowano ich obfitą kolacją, zakrapianą alkoholem wymieszanym z środkami nasennymi. W poniemieckim zameczku myśliwskim Hubertus pod Barutem prawdopodobnie wrzucono wiązki granatów do pomieszczeń, w których spali partyzanci, po czym doszło do strzelaniny pomiędzy nimi – zaskoczonymi i nieświadomymi podstępu – a ich oprawcami. Wyciągano z pomieszczeń jeszcze żyjących i kazano im się rozebrać do naga, po czym prowadzono nad przygotowane doły śmierci, tam zabijano strzałem w tył głowy. Wszystkie ciała wrzucano do masowej mogiły i spalono wraz z wszelkimi ich rzeczami tak, aby po partyzantach nie został żaden ślad

Żaden ze sprawców tej zbrodni nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. We wspomnieniach żyjących jeszcze pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach i Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku pojawia się „grupa specjalna” z Warszawy, która dotarła na miejsce w celu wykonania mordu. Osoba, która mogłaby najwięcej wnieść do sprawy – Henryk Wendrowski „Lawina” – zmarła w 1997 roku jako emerytowany pułkownik SB i zasłużony ambasador PRL w Danii.

Źródło : Dobroni.pl, Konflikty.wp.pl,